/ 1 نظر / 18 بازدید
دعادست

جملات زیبا نشانه شخصیت زیبای گوینده نیست چه بسا مانند دری باشد در دهان سگ در را بردار و سگ را بگذار زیبا بود ممنون [لبخند]